Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

điều kiện để trở thành Công chứng viên

Tiêu chuẩn để trở thành một công chứng viên
Điều 13. Tiêu chuẩn công chứng viên
1. Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt và có đủ các tiêu chuẩn sau đây thì được xem xét, bổ nhiệm làm công chứng viên:
a) Có bằng cử nhân luật;
b) Có thời gian công tác pháp luật từ năm năm trở lên tại các cơ quan, tổ chức;
c) Có Giấy chứng nhận tốt nghiệp đào tạo nghề công chứng;
d) Đã qua thời gian tập sự hành nghề công chứng;
đ) Có sức khoẻ bảo đảm hành nghề công chứng.
2. Thời gian đào tạo nghề công chứng và tập sự hành nghề công chứng được tính vào thời gian công tác pháp luật.
(Luật Công chứng năm 2006 có hiệu lực từ ngày 01/7/2007)

Answer by : TPL Đức Hoài


Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW