Video

Văn phòng Thừa phát lại

Thống kê
Vistited  
Online  

Vợ chồng tôi có ủy quyền quản lý, sử dụng, định đoạt chiếc xe ô tô con cho ông Nguyễn Văn An. Nay chúng tôi muốn chấm dứt hợp đồng ủy quyền trên nhưng ông Nguyễn Văn An không ký văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Chúng tôi có thể phương chấm dứt h

Cảm ơn bạn đã gửi nội dung đề nghị tư vấn tới chúng tôi, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Để đảm bảo quyền lợi của các bên trong quan hệ ủy quyền, Điều 569 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 quy định trình tự, thủ tục để các bên được đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền:

1. Trường hợp bên ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng:

- Ủy quyền có thù lao: bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện và bồi thường thiệt hại;

- Ủy quyền không có thù lao: bên ủy quyền có thể chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên được ủy quyền một thời gian hợp lý.

- Bên ủy quyền phải báo bằng văn bản cho người thứ ba biết về việc bên ủy quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng; nếu không báo thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp người thứ ba biết hoặc phải biết về việc hợp đồng ủy quyền đã bị chấm dứt.

2. Trường hợp bên được ủy quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng:

- Ủy quyền có thù lao: bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào và phải bồi thường thiệt hại cho bên ủy quyền, nếu có.

- Ủy quyền không có thù lao: bên được ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên ủy quyền biết một thời gian hợp lý;

Theo quy định trên, bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền phải trả thù lao ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền có thù lao) hoặc  bồi thường thiệt hại (nếu có) hoặc  thông báo về việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền. Để có cơ sở chứng minh việc đã thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bên muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng có thể sử dụng vi bằng của Thừa phát lại để làm chứng cứ. Cụ thể như sau:

+ Yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận buổi làm việc thanh toán tiền thù lao hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có).

+ Trích xuất nội dung ghi âm về buổi làm việc thanh toán tiền thù lao hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có).

+ Yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc giao thông báo về việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền cho bên được ủy quyền.

Như vậy, trong trường hợp của bạn, nếu ủy quyền có thù lao, bạn có thể yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận buổi làm việc thanh toán tiền thù lao hoặc bồi thường thiệt hại (nếu có); lập Vi bằng trích xuất nội dung ghi âm buổi làm việc; Nếu ủy quyền không có thù lao, bạn có thể yêu cầu Thừa phát lại lập Vi bằng ghi nhận việc giao thông báo về việc chấm dứt hợp đồng ủy quyền cho ông Nguyễn Văn An. Sau đó, đến tổ chức công chứng để làm thủ tục đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền.

Trân trọng!


Answer by : thanhtuyen


Go Top
Đăng ký tư vấn
Công ty luật FUJILAW